Pasywa w księgowości

Definicja pasywów według biuro rachunkowe Szczecin. Pasywa są źródłami pochodzenia majątku danej jednostki. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie majątku firmy, można wyróżnić dwie formy takiego pozyskiwania: – kapitał własny, który jednostce przekazują jej właściciele, bądź właściciel, – zobowiązania lub inaczej kapitał obcy, czyli jest to ten kapitał, który jednostka wypracowała w trakcie swojej działalności. Pasywa zawsze muszą być równe aktywom, by zachować równowagę w bilansie jednostki.

Jak dzieli się pasywa? Pasywa dzieli się według różnych kryteriów:
– dzieli się je w zależności od tego, czy pochodzą one z kapitału własnego, czy też obcego,
– dzieli się je w zależności od tego, czy są one na stałe w dyspozycji danej jednostki, czy też tylko przejściowo,
– dzieli się je w zależności od tego, czy są to zobowiązania długoterminowe lub krótkoterminowe

Podział pasywów. Pasywa według rachunkowości dzieli się w następujące grupy:
1. Kapitał własny,
2. Kapitał obcy

Inne informacje o pasywach. Należy pamiętać, iż w swoim bilansie dana jednostka ujmuje pasywa w zależności od terminu ich zapadalności, to znaczy, że najpierw ujmowane są pasywa o najdłuższym terminie (kapitały długoterminowe, przede wszystkim kapitały własne), czyli te których termin wymagalności jest dłuższy niż jeden rok, a następnie te o najkrótszym terminie (kapitały krótkoterminowe), czyli takie, których okres płatności jest krótszy od jednego roku. Ponadto pasywa ujmuje się w logicznej kolejności i łączy się je w grupy, które mają zbliżoną treść ekonomiczną. Ujęcie w bilansie pasywów umożliwia ich jednoznaczną ocenę oraz porównywalność w czasie między poszczególnymi podmiotami gospodarczymi. Jeżeli chodzi o kapitały własne, to pozostają one trwale w dyspozycji przedsiębiorstwa, gdyż poza jednostką nikt postronny nie ma do nich prawa. Pasywa te pozostają w przedsiębiorstwie do momentu jego likwidacji. Ten kapitał stanowi pewne zabezpieczenie finansowe przedsiębiorstwa na wypadek poważnych zobowiązań wobec innych podmiotów gospodarczych. Zobowiązania (kapitał obcy) są to wszelkie roszczenia innych podmiotów gospodarczych wobec danej jednostki z tytułu tego, iż sfinansowały one w jakiś sposób majątek firmy. Firma musi zatem zwrócić zobowiązania w określonej sumie i w określonym czasie.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *